Tour: South Wales - Day 5 Blaencaron To Tyncornel
Leaving Tregaron on the way to Llanddewi Brefi
Leaving Tregaron on the way to Llanddewi Brefi (26 Jul 1985)
Back to Gallery